Społeczność

Kto i kiedy otrzyma trzynastą emeryturę?

Trzynasta emerytura ZUS  to dodatkowa roczna kwota z ZUS, którą płacą osoby uprawnione do emerytury, renty, renty socjalnej lub świadczenia przedemerytalnego. Jego celem jest wsparcie finansowe dla najmniej zamożnych emerytów. Po trzynastu latach z czternastu lat dodatek ten wypłacany jest seniorom, którzy ze względu na wiek nie są już zdolni do pracy lub są czasowo niezdolni do pracy. Maksymalna wysokość czterosetowego dodatku jest równa kwocie minimalnej emerytury ustalonej na dany rok kalendarzowy, z uwzględnieniem marcowej waloryzacji tego świadczenia. Wypłata tego dodatku następuje w ostatnim kwartale roku w standardowym terminie przekazywania emerytury podstawowej…. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze odpowiednich przepisów, które umożliwiałyby dokonywanie wypłat w roku 2022. W poprzednich latach, gdy wypłaty były dokonywane po trzynastu latach, regulowała to ustawa nr 21 stycznia 2021 r.

Nowe świadczenie będzie wypłacane osobom, które są uprawnione do emerytury, renty inwalidzkiej, renty szkoleniowej lub renty socjalnej, a także niektórych innych rodzajów świadczeń, w tym:

– emerytura – w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa i emerytura częściowa,

– renta z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty wypadkowe,

– zasiłek szkoleniowy,

– renta socjalna,

– renta rodzinna,

– dodatkowy zasiłek rodzicielski,

– świadczenie pieniężne należne cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Dodatkowe świadczenie roczne nie jest wypłacane, jeśli uprawnienie do świadczeń zostało zawieszone z dniem 31 marca dowolnego roku.

Od 1 marca 2022 r. możesz otrzymać dodatkowe świadczenie roczne tzw. trzynastą emeryturę w wysokości 1338,44 zł brutto.

Kwota dodatkowego świadczenia rocznego jest obliczana przez odjęcie od trzynastej emerytury najniższej emerytury obowiązującej na dzień 1 marca dowolnego roku. Wynik zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej. Na przykład: jeśli masz emeryturę w wysokości 1338,44 zł brutto i otrzymujesz trzynastą emeryturę w wysokości co najmniej równej tej kwocie, otrzymasz dodatkowe świadczenie roczne w wysokości 1338,44 zł brutto.

Dodatkowe świadczenie roczne jest wypłacane w pełnej wysokości i nie zależy od wysokości dochodu ani innych warunków.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie wypłacone w maju, wraz ze świadczeniami, które zostały wypłacone za kwiecień tego roku.

Osobom, które mają prawo do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone w maju razem z tymi świadczeniami.

Jeśli jesteś uprawniony do wielu świadczeń (tj. emerytury lub renty z ZUS i KRUS, lub emerytury, lub renty wypłacanej łącznie z rentą wypadkową), to jako dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z ZUS otrzymasz tylko jedną trzynastą całości przysługującego Ci świadczenia.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *